Εγγραφή για το ελληνικό σχολείο ΤΕΓ Γκέρλινγκεν

Anmeldung zur Griechischen Schule Gerlingen

Η πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν μόνο για το σχολείο. Για κάθε παιδί πρέπει να γίνεται ξεχωριστή εγγραφή.

Die Daten werden nur für die Schule verwendet. Für jedes Kind muss eine Anmeldung erfolgen.

  E-Mail-Adresse:

  Όνομα / Vorname:

  Επώνυμο / Nachname:

  Ημερομηνία γέννησης / Geburtsdatum:

  Τόπος Γέννησης /Geburtsort:

  Τάξη / Schulklasse:

  Όνομα και υπώνυμο Πατέρα / Vor-und Nachname des Vaters:

  Όνομα και υπώνυμο Μητέρας / Vor-und Nachname der Mutter:

  Ονομασία γερμανικού σχολείου – Bezeichnung der deutschen Schule:

  Διεύθυνση κατοικίας – Adresse:

  Τηλ. / Tel.:

  Προστασία προσωπικών δεδομένων / Datenschutzerklärung