Διοικητικό Συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο ρυθμίζει και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της συνέλευσης των μελών της ελληνικής κοινότητας. Συνγκροτείται απο 7

δοικητικά μέλη.


Καθήκοντα του διοικητικόυ συμβούλιου:

• Εκπροσώπηση των ενδιαφερόντων των μελών της κοινότητας
• •Συζήτηση και επίλυση των προβλημάτων, τα οποία αντιμετωπίζει η κοινότητα
• •Διοργάνωση πολιτιστικών εκδιλώσεων

Αναστάσιος Ροδίντσης

Πρόεδρος

Απόστολος Οικονόμου

Αντιπρόεδρος

Αναστασία Βαρακλή

Γραμματέας

Φώτιος Ζιώγας

Ταμίας

Ιωάννης Αμαραντίδης

Μέλος

Θεόδωρος Κητιούσης

Μέλος

Γεώργιος Παναγιωτίδης

Μέλος